برگزاری مراسم جام بزرگ کارآفرین  2 با حضور خانم پاسگال مربی پونی سواری از کشور فرانسه،  توسط باشگاه سوارکاری و مرکز پرورش اسب پارت تهران