همایش راهکارهای حفاظت از اسب کاسپین هم زمان با کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب توسط انجمن حفاظت از اسب کاسپین به حمایت مرکز پرورش اسب پارت برگزار می گردد.