مسابقات هنرهای رزمی به حمایت پارت با شرکت کنندگانی از 27 کشور در سال 2019 برگزار شد.