1398/11/16 :

جام بزرگ کار آفرین2

 برگزاری مراسم جام بزرگ کارآفرین  2 با حضور خانم پاسگال مربی پونی سواری از کشور فرانسه،  توسط باشگاه سوارکاری و مرکز پرورش اسب پارت تهران
  
جام بزرگ کار آفرین2
جام بزرگ کار آفرین2
جام بزرگ کار آفرین2
جام بزرگ کار آفرین2
جام بزرگ کار آفرین2
جام بزرگ کار آفرین2
جام بزرگ کار آفرین2
جام بزرگ کار آفرین2