1398/11/05 :

همایش راهکارهای حفاظت از اسب کاسپین

 همایش راهکارهای حفاظت از اسب کاسپین هم زمان با کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب توسط انجمن حفاظت از اسب کاسپین به حمایت مرکز پرورش اسب پارت برگزار می گردد.