1399/02/22 :

درسا

نام: درسا
جنسیت: مادیان
نژاد: ترکمن
 سال تولد: 1387
درسا
درسا