1398/06/02 :

هنرهای رزمی

  مسابقات هنرهای رزمی به حمایت پارت با شرکت کنندگانی از 27 کشور در سال 2019 برگزار شد. 
 
هنرهای رزمی
هنرهای رزمی
هنرهای رزمی
هنرهای رزمی
هنرهای رزمی
هنرهای رزمی