1399/02/03 :

کره کاپیتول

جنسیت: مادیان
نام پدر: کاپیتول
سال تولد: ۱۳۹۶ 
نژاد: اسپرت
1398
1398
هفت ماهگی
هفت ماهگی
1399/1
1399/1
دوران شیرخواری
دوران شیرخواری
کره های تولیدی پارت(  1399/04/13  )
کره های تولیدی پارت( 1399/04/13 )